niedziela, 24 czerwca 2012

Prezent z Wybrzeża Kości Słoniowej

Czego oni się mnie tak uczepili w tym kraju? Mam tam chyba dobrą opinie skoro kolejna osoba chce złożyć w moje ręce 3 500 000 dolarów amerykańskich:)

Nadawca: allama01akbar@yahoo.co.jp

Prezent od pani Allama Akbara N38 Rue des Martyrs Cocody Abid anie, Wybrze u Ko ci S oniowej. Ukochany Skontaktuj si ze mn na ten (e MailAddress (allama01akbar@yahoo.co.jp)

Jestem pani Allama Akbar z Pakistanu matk dwóch córek i jestem on pana Muhammad Hussain Akbar, który pracowa z ambasady Pakistanu w Wybrze u Ko ci S oniowej na dziewi  lat przed mierci ostatni year.We byli ma e stwem dziewi tna cie lat z dwójk dzieci Allimata i Safiatu ale niestety, w których zarówno udzia w cz sto ci wyst powania katastrofy samolotu wraz z tam ojca. Po mier mojego m a i moich dwóch córek, i nie zdecydowa a si o eni .

Kiedy mój m  yje on z o ony sum US $ 3.5million dolarów w banku tutaj w Abid anie Wybrze a Ko ci S oniowej. Obecnie te pieni dze jeszcze w banku, Ostatnio, mój lekarz powiedzia mi, e nie b dzie trwa przez nast pne osiem miesi cy z powodu problemu raka. Jeden, który mnie niepokoi najbardziej, to mój skok na wypadek choroby. Znaj c mój stan postanowi em darowa tego funduszu na rzecz osoby lub organizacji, które wykorzystaj te pieni dze na sposób zamierzam poucza dokumencie.

Chc tego funduszu w celu umo liwienia zastosowania dla domów dziecka, wdowy, szkó i propaguj cych przes anie mi o ci do ca ej ludzko ci. Wzi em t decyzj , bo nie ma adnego dziecka, które b d dziedziczy te pieni dze, bo tylko dwie córki które zgin o w katastrofie samolotu, eby Bóg miej lito  dla mnie i akceptuj moj dusz . Moi krewni m a s samolubni, nie chc rozprowadza do organizacji charytatywnej pewn kwot pieni dzy, któr mój m  da im do mi o ci przed tym incedence, nie chc sytuacji, w której pieni dze te zostan wykorzystane w sposób bezbo ny. Dlatego jestem podj cia takiej decyzji. Nie boj si  mierci, st d wiem, dok d id .

Wiem, e Bóg b dzie walczy moim przypadku i trzymam mój pokój. Nie potrzebuj  adnej komunikacji telefonicznej w tym zakresie z powodu mojego zdrowia st d obecno  mojego m a krewnych wokó mnie zawsze. Nie chc , by wiedzieli o tym rozwoju. Z Bogiem wszystkie rzeczy s mo liwe. Jak tylko otrzymamy odpowied dam ci kontakt z bankiem tutaj w Abid anie Wybrze a Ko ci S oniowej. B d równie wystawi list organ, który b dzie udowodni Ci obecnej beneficjentem tego funduszu. Chc , eby zawsze modli si za mnie. Moje szcz cie jest to, e y em w sposób godny na ladowania. Prosz zawsze modlitw przez ca e swoje ycie. Skontaktuj si ze mn na ten adres e mail (e-mail adres (allama01akbar@yahoo.co.jp) jakiekolwiek opó nienie w odpowiedzi da mi pokój w zaopatrywaniu innej osoby lub organizacji w tym samym celu. Prosz mnie zapewni , e b dzie dzia a odpowiednio jak ja wymienionymi.

Nadziej , e otrzymamy odpowied .

Niech ci Bóg b ogos awi
Pani Allama Akbar.

3 komentarze:

 1. Dostałam dzisiaj podobną wiadomość (mi nie zjadło polskich znaków;))) Skopiowałam adres email i wrzuciłam w wyszukiwarkę, i tak oto trafiłam na tego bloga. Chciałoby się wierzyć, że ludzie są tacy dobrzy i chcą rozdać swój majątek na cele charytatywne, ale czy to prawda? Jaki ktoś ma cel w wysyłaniu takich wiadomości? Jakie czerpie z tego korzyści?

  Kiedyś dostałam kilka wiadomości z ofertą pracy w międzynarodowej firmie, dobra kasa itd. Okazało się, że chodziło o pranie brudnych pieniędzy - nawet któraś gazeta regionalna zajęła się tym tematem...

  OdpowiedzUsuń
 2. Tez dostałam taką wiadomość :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Spoko podzielimy się, ja tysz juz drugi raz to dostałam :P

  OdpowiedzUsuń